Kartläggning av kunskaper i F-klass 

I sommar kommer Skolverkets nya kartläggningsmaterial för förskoleklassen. Elever som riskerar att inte nå lågstadiets mål i svenska och matematik kan identifieras tidigt och undervisningen anpassas därefter.  

Från Skolverket kommer i sommar ett nytt material för kartläggning av kunskaper  i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet hos elever i förskoleklass. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i årskurs 1 och 3 samt vid behov sätta in extra stöd. Kartläggningsmaterialet ska ses som ett led i bedömningsstödet som redan finns i matematik och svenska för årskurs 1 och 2.  

Förskollärarna har länge använt Fonolek för att bedöma 6-åringarnas språkliga förmåga, men Skolverkets nya kartläggningsmaterial tar ett bredare grepp vad gäller språklig medvetenhet.  Tanken är att det ska användas i grupp, och som ett naturligt inslag i F-klassens aktiviteter under höstterminen. Det analyserade resultatet ska sedan ligga till grund för hur undervisningen utformas i fortsättningen.  

Anne Karlstedt

– Jag tycker att det är bra att vi får ett kartläggningsmaterial för förskoleklassen, i synnerhet i matematik där vi hittills inte haft något alls, och vi måste ge förskollärarna förutsättningar att arbeta med detta. Analysen är jätteviktig! På skolan har vi behov av att utveckla pedagogernas analysförmåga, säger Anne Karlstedt, rektor på Tavelbäcksskolan. 

Om kartläggningen ska bli obligatorisk är upp till varje kommun att bestämma. I Östersund har det ännu inte fattats några beslut, men från och med i mars kommer Birgitta Melin, ansvarig för läs- och skrivutveckling på Barn- och utbildningsförvaltningen, och Jonas Berg, sakkunnig i grundskolefrågor, jobba med att implementera materialet ute i verksamheterna.  

Här är Skolverkets egen presentation av kartläggningsmaterialet: 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.262822!/ppt-webben-kartlaggning-i-forskoleklass-feb17.pdf 

Text och foto: Mi Edvinsson