Tre tips för effektiv och framgångsrik undervisning

Ett nytt läsår har börjat och äntligen fylls korridorer och klassrum av elever och lärare. Betänk detta, nu samlas alla igen och fokus ligger på utbildning och lärande. Det är så coolt! Tio veckors sommarlov är dock lång tid och när skolan väl börjat så behöver tiden utnyttjas till max. Här kommer tre tips, som jag anser vara framgångsrika i min lärargärning, och som också bidrar till tidseffektivitet:

1. Odla goda relationer och se alla elever

Din relationella kompetens är av mycket stor betydelse, ja, idag nästan avgörande för hur väl du kommer att lyckas som lärare. Hälsa på alla du möter i korridoren och hälsa med namn. Stanna gärna och småprata för att det är viktigt att du visar ett genuint intresse för dina elever. Genom att lära känna dem på riktigt åker du snålskjuts när det kommer till undervisningen och lärandet och du vet vad du kan förvänta dig av dem och i vilken utsträckning du kan ställa krav. Du blir en positiv ledare.

När elever söker upp dig med frågor eller funderingar eller bara vill berätta något, då vet du att du har lyckats. Att få vara en av de där lärarna som eleverna minns (i positiv bemärkelse), låt det vara viktigt.

2. Sätt lärandet i fokus redan första dagen

I skollagens första kapitel, paragraf fyra, fokuseras skolans kunskapsuppdrag och vikten av att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskap och värden samt att lärande, utveckling och en livslång lust att lära främjas. Till detta tillkommer givetvis också fokus på mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Målet är givetvis att alla elever ska nå målen i åk 9. Kunskapskraven i de olika ämnena är många och all befintlig tid måste utnyttjas för att målet ska nås. Den dialogen behöver man ha med sina elever och målen måste vara tydliga och begripliga. Annars blir det som att orientera utan karta och kompass, och att orientera utan vägledning upplevs alldeles säkert som både meningslöst och hopplöst. Vi vill undvika känslan av meningslöshet och hopplöshet. Inled därför varje lektion med att fokusera mål genom att koppla ihop lektionsinnehållet med de olika förmågorna. Arbeta också intensivt med feedback och feed forward kopplat till respektive kunskapskrav. Sätt en ära i att dina elever vet var de är och vart de ska. Ett gediget formativt arbete gör skoldagen meningsfull för våra elever och möjliggör också en visualisering av progression. När något är jobbigt och svårt behöver man inse att det trots allt ändå går framåt.

Satsa också på att få eleverna att ställa kvalitativa frågor som bidrar till det kollektiva lärandet i klassrummet, och arbeta upp ett klassrumsklimat där det är okej att göra fel. Felen leder oss också framåt. Och i en trygg miljö vågar man ställa frågor och göra fel. I lärandets tjänst.

3. Variera din undervisning, våga pröva och ompröva

Ingen vill göra samma saker varje lektion och dessutom är vi människor väldigt olika. Vi lär oss på olika sätt och måste också ges möjlighet att visa våra förmågor på olika sätt. Dessutom tycker vi att olika saker är svårt, och det måste vi lärare ta i beaktning. Eftersom lusten att lära måste bibehållas så måste därför lektionsinnehållet variera. Skollagen och läroplanen understryker också vikten av att undervisningen utgår från varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Detta är givetvis en stor utmaning för oss lärare när grupperna är stora och behov och förkunskaper skiftande och individuella. Därför är tipset här att åberopa skolans demokratiska uppdrag. Se till att föra en dialog med eleverna om undervisningens innehåll, låt dem utvärdera dina lektioner. Om eleverna känner en viss medbestämmanderätt så är det lättare att ställa krav och då är det i sin tur lättare att jobba med ansträngande, tråkiga men dock nödvändiga saker. Kunskapskraven kan vi inte påverka men variationsmöjligheterna är oändliga. Och kom ihåg, även lärare gör fel. Men även vi lär oss av våra misstag och det finns faktiskt en vits med att eleverna ser dessa mänskliga sidor hos oss vuxna. Deppa inte ihop. Gör om och gör nytt, pröva och ompröva.

Att vara lärare är en fantastisk förmån och ett fantastiskt jobb. Mötet med eleverna gör dagarna roliga, händelserika och dynamiska. Givetvis är det svårt ibland, och olika typer av problem och känslor av frustration är också en del av lärarens vardag. Men för mig är utmaningarna med läraryrket något tilltalande och det som gör att jag nu är inne på mitt 21:a år i skolans värld. Hoppas mina tre tips kommer till nytta, det har de gjort för mig.

Med hopp och tro om ett fantastiskt läsår!

//Jessica Björnwall, specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk på Östbergsskolan