Matematik – mönster eller monster? 

Som lärare ställs vi inför en utmanande uppgift – att hitta bästa sättet att hjälpa våra elever att utvecklas, både socialt, intellektuellt och kunskapsmässigt. Matematiken är ett ämne som besitter makten att krossa självförtroende. Som skolelev körde jag själv fast i matematikundervisningen och kände mig förlorad i en förbjuden värld där jag inte hade tillträde eftersom jag tänkte ”fel”.  

Studier visar att just flickor tenderar att ogilla matematik för att de hellre vill ägna sig åt ämnen som inbegriper mer kommunikation och kontakt med människor. Flickor behöver i större utsträckning förstå varför vi gör på ett visst sätt, hur en metod fungerar.  Undervisning där eleverna diskuterar uppgifter och begrepp, och som ger dem en djupare matematisk förståelse, gagnar såklart både flickor och pojkar. Matematikundervisningen behöver ge möjligheter att diskutera begrepp, nå ökad förståelse och knyta samman olika begrepp. Annars blir det nya en utantillkunskap som tenderar att blekna efter det där provet…. 

Jag har med tiden lärt mig att jag hade fel om mig själv. Jag var inte dum, jag tänkte inte ”fel”, jag tänkte bara inte som läraren, och jag hade ett behov av att förstå varför som ingen av mina matematiklärare mötte.  De elever som jag har som ställer frågor är de som lär sig mest. Jag tror på mina elever, och vägrar tappa en enda elev till monstret som slukar matematiksjälvförtroendet. Förstår mina elever inte, då är det mitt jobb att förklara en gång till. På ett annat sätt. För om en elev hamnar i tänket att de inte kan, är de mer benägna att ge upp, de är mindre benägna att kämpa.

Tabeller för problemlösning skrivna av elev på rutigt papper.Det är klokt, viktig och lärorikt att undervisa i strategier och metoder. Lyft fram olika lösningar som eleverna har och berätta att deras lösningar eller förslag är spännande. Inget sätt är rätt eller fel, men det kan finnas sätt som är mer funktionella. Förklara det! Låt eleverna prata, diskutera och visa. Låt eleverna glänsa. Låt eleverna glädjas över det de kan. Låt eleverna veta att du som lärare tror på dem och att de kan lita på dig. Skapa goda relationer, våga bjud på dig själv och se eleven. 

 

Flexibel och mångsidig undervisning

Matematikundervisningen kan inte bara utgå ifrån en mattebok om vi vill förändra elevernas syn på matte och deras resultat till det bättre. Ett bra läromedel är dock en viktig bas, och jag tycker att matematisk problemlösning är ett utvecklande komplement. Vi bör lägga stort fokus på att använda matematiken flexibelt, att lära eleverna att dela upp och sätta ihop tal, resonera, få strategier och förklara hur man tänker. Jag lyfter fram att det är roligt och viktigt med olika tillvägagångssätt. Vi diskuterar metoder, genvägar, mönster, regler och lagar. Vi tränar också på matematiska resonemang. Man skall kunna förklara och försvara sina uträkningar.  

Jag ställer krav i min matematikundervisning: Mina elever ska vara aktiva, engagerade, lyssna och försöka och känna att de förstår och lär sig. Det gäller att skapa ett öppet klassrumsklimat där elever vågar ställa frågor, vågar dela med sig av tankar, förslag och lösningar. För att få ett öppet klimat måste vi odla goda relationer, stävja negativa kommentarer och också våga bjuda på oss själva, inte alltid vara så allvarliga. I ett öppet klassrumsklimat får alla komma till tals vilket hjälper alla att lära. När en vågar säga att den inte förstod, satt det förmodligen fler som var tysta och inte heller förstod. Att jag då som lärare får chansen att förklara igen, förtydliga, förklara på ett annat sätt är fantastiskt och gör att alla kommer med på tåget De som redan kunde känner sig stärkta i att de kunde och jag som lärare förlorade ingen till monstret som slukar självförtroendet. 

Alla kan förstå matematik. Vi har definitivt olika lätt för det. Vi lär oss absolut på olika sätt, vilket ställer krav på oss lärare. Så se eleven och titta kritiskt på din undervisning för att ge eleven tillgång till matematiken och låta eleven utvecklas till sin fulla potential. Magdalena Saetes ansikte i närbild.Vi behöver gå ifrån tänket att ”eleven har matematiksvårigheter” och istället tänka att ”eleven är i matematiksvårigheter”. Hur kan vi hjälpa? Förklara på annat sätt? Anpassa miljön? Undervisningen? Stötta med extra träning? Kartlägga för att hitta svårigheter. Ge hopp om att komma ur svårigheterna med gemensam kraft. Lämna inte eleven ensam med monstret som slukar självförtroendet. Hjälp istället eleven att se mönstret. 

 Magdalena Saete, lärare på Östbergsskolan