Med flexibilitet räcker resurserna till fler

På Östbergsskolan är det specialpedagogerna som fördelar resurserna. Stödinsatser görs där de behövs som bäst – just nu. I den flexibla organisationen med studiegård och tvålärarsystem används lärarresurserna hela tiden optimalt.   

Östbergsskolan påbörjade 2016 ett stort utvecklingsarbete för att höja elevernas resultat vilket redan märks i statistiken. Framgången beror på många olika saker men kanske framför allt på den nya, flexibla organisationen för stöd till eleverna.

Foto: Mi Edvinsson
Östbergsskolan.

Från att ha haft en specialpedagog på heltid för alla elever i åk 6-9, har skolan nu två halvtidstjänster, en i varje arbetslag. Specialpedagogerna har rektors mandat att fördela skolans resurser – studiegård och tvålärarsystem – på det sätt som gagnar eleverna bäst. (Tvålärarsystem innebär att ämneslärare som inte fyller alla sina timmar går in i andra klasser så att de blir två lärare på lektionen. Timmarna räcker dock inte till för en 100-procentig dubbelbemanning.)

– Lärarna är duktiga på att signalera att en elev behöver stöd, vilket är en förutsättning för att systemet ska fungera, säger rektor Carina Abrahamsson.

– Det blir en betydligt effektivare och snabbare kommunikation om man inte måste gå via rektor, säger Jessica Björnwall som är specialpedagog i det ena arbetslaget.

En tät kommunikation mellan alla som arbetar kring en elev är en förutsättning för flexibilitet. Så ofta som varje vecka möts de och diskuterar. Hur går det? Behöver eleven fortfarande samma stöd? Om inte, kan resursen frigöras för någon som behöver den bättre. Det flexibla systemet för stödinsatser leder till känslan att det faktiskt finns resurser. Ingen lärare behöver ensam och desperat gå till rektorn och be om hjälp. Problemet är redan löst.

– Det handlar om vilken elevsyn vi har. Om vi tror att det stärker eleverna att sätta in dessa resurser kan vi efter en tid också säga: Nu klarar du det! Då växer eleven. Och resurserna behövs på annat håll, säger Carina.

Studiegård – ett koncept som har utvecklats

Östbergsskolan är inne på sitt fjärde år med studiegård. Det har tagit tid att jobba fram en fungerande form, men de två senaste åren har det fungerat riktigt bra.

Dagens studiegård är en lagom stor lokal där det finns möjlighet att både sitta tillsammans med andra eller i avskärmade bås, till och med i ett eget rum det behövs. Personalen består av Ulf Jägemar som är specialpedagog och som jobbar 4 dagar i veckan, där utöver två erfarna, numera pensionerade, lärare Gunhild Hellström och Björg Björkebaum, ytterligare en lärare samt en resursperson som turas om.Grunden är att det alltid ska finnas två personer på plats under de 4,5 dagar som studiegården är öppen.

Jessica och Gunhild i samspråk med Björg kring ett bord.
Jessica (mitten) och Gunhild (t.h.) i samspråk med Björg.

För elever som behöver kunskapsmässigt stöd, fylla enstaka kunskapsluckor, jobba ikapp eller behöver en lugn miljö för att kunna koncentrera sig kan studiegården ha stor betydelse. Oavsett hur behoven ser ut är det alltid upp till eleven själv att säga ja eller nej till studiegård.

– Ibland kommer önskemål om studiegård från eleven själv, ibland från vårdnadshavare eller lärare, men det är alltid frivilligt. Det ska inte vara ett straff att gå till studiegården, säger Jessica.

En viss flexibilitet finns även inom studiegården. Till exempel kan personal från studiegården gå in i klassrummet istället, om eleven hellre vill det. Gunhild går ibland också in som extra stöd på lektioner i svenska, och Björg på lektioner i matematik.

Till skillnad från det första året får eleverna inte komma och gå som de vill i studiegården. Allt är förankrat hos specialpedagog och lärare, och varje elevtimme i studiegården är schemalagd. Möten varje vecka, där all studiegårdspersonal deltar, är också något som har införts på senare tid. Kommunikation på alla plan är viktigt för att följa upp och komma framåt.

– I studiegården skriver vi dagbok om vilka elever som varit där, vad de gjort och om det är något särskilt man måste komma ihåg. Då har de som ska nästa dag full koll. Vi måste också ha en god kommunikation med ämneslärarna kring elevuppgifter och sådant, säger Gunhild.

Goda resultat

Studiegården och tvålärarsystemet har bidragit till höjningen av elevernas resultat på Östbergsskolan. Studiegården har också spelat stor roll för elever med hög ströfrånvaro och har till och med fått en del hemmasittare att återvända till skolan.

– Genom studiegården kan vi erbjuda en annan form, en bra väg in. Eleverna kommer hit för att de trivs i det lilla sammanhanget. Studiegården får utgöra den trygga basen och sedan schemalägger vi fler och fler timmar i klass. Det har funkat väldigt bra med de elever vi har nu, säger Gunhild.

Elev sitter i avskärmat studiebås med Björg bredvid sig.
Björg tillsammans med en elev i studiegården.

 

Jessica tror att det framför allt är kompetensen hos personalen och strukturen med schemaläggning och veckomöten som är framgångsfaktorer. Själv har hon inte alltid varit övertygad om studiegårdskonceptets förträfflighet, men nu har hon tänkt om.

– Utifrån tanken att alla elever ska inkluderas var jag skeptisk från början, men nu inser jag att man kan se inkludering på olika sätt. Det måste fungera för individen och dennes behov. Inkludering handlar om att erbjuda olika lösningar som bidrar till tillgänglighet, likvärdighet och en känsla av delaktighet, och då är studiegård ett alternativ, säger Jessica.

Text och foto: Mi Edvinsson