Vad innebär utbildning och undervisning i förskolan? 

Vi tog del av  Christian Edevalds föreläsning på Förskolesummit. Den handlade om utbildning och undervisning i förskolan och har alltså i högsta grad att göra med den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18. 

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden “utbildning” och undervisning. Eftersom förskolans läroplan, Lpfö 18, använder dessa begrepp behöver vi ställa oss frågan vad de betyder specifikt för oss.

Förskolans verksamhet omfattar temaarbete, projekt, lek och många andra aktiviteter och situationerplanerade eller spontana. Christian Edevald beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag: omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Det är således ingenting nytt, utan har funnits med sedan det skrevs in i skollagen 2010. 

Utbildning pågår ständigt i förskolans verksamhet. Genom att delta i förskolans aktiviteter får barnen utbildning inom olika områden.  

För att få alla delar att fungera och samverka behöver, enligt Edevald, följande tydligt klargöras:  Samtliga av förskolans anställda – oavsett om de är barnskötare, förskollärare eller outbildade vikarier – arbetar gemensamt med utbildning av barnen, men det är endast de utbildade förskollärarna som har det specifika uppdraget att bedriva och leda undervisning.  

I detta perspektiv förstår vi att förskolans utmaning framåt är att bygga en organisation som klarar en sjunkande andel förskollärare och en eventuell lågkonjunktur. 

Så gick våra diskussioner 

Christian Edevald menade att vi som jobbar i förskolan bör läsa hela skolans läroplan där förskolans uppdrag finns i kapitel 1. Vi håller med om att vi behöver ha med oss detta. Samtliga anställda, oavsett utbildningsgrad, ska arbeta med läroplanen det är inget man kan välja bort. Fokus ska ligga på kapitel 1. Det utgör grunden. 

Att det är förskollärarna som har det huvudsakliga ansvaret för undervisning på förskolan är självklart. De har en 3,5 år lång universitetsutbildning, och det måste ha betydelse. Barnskötare har inte rätt till att bedriva undervisning och skriva utvecklingssamtal men finns kompetensen kan ansvaret delas.   

Vi uppehöll oss något kring skrivningen om att motverka traditionella könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Vi landade i att vi behöver erbjuda olika sorters material – inte ta bort. Det ena behöver inte utesluta det andra. Viktigt är att vi vuxna funderar på hur vi uttrycker oss och vilka signaler vi sänder ut.  

Vad betyder detta för vår verksamhet? 

Den nya läroplanen för förskolan betyder ett förändrat ansvar för förskollärare. I praktiken kan det innebära att vi också måste lägga scheman utifrån detta så att den mest kompetenta personalen finns med när planerad undervisning sker.  

Det kan också betyda att vi måste skapa en organisation som fungerar med färre förskollärare. Kompetensutveckling med kollegialt lärande är en väg att höja kompetensen hos alla på förskolan. Kanske kan vi skapa någon form av nätverk…?  

Utifrån målen i Lpfö 18 lyfte Christian Edevald det faktum att fysiska aktiviteten bland barnen minskar liksom läsning, högläsning, diskussion, kommunikation och samtal. Detta borde vi därför arbeta med dagligen.  

Som ett led i implementeringen av den reviderade läroplanen kommer vi att försöka återge föreläsningens innehåll för våra kollegor och jobba vidare med vissa frågeställningar i smågrupper.  

 

/Anna Floren Didriksson, Katarina Karlsson, Carola Persson, Emelie Edberg, Nina Jönses, Elisabeth Grundahl, Marie Ålstig Söderquist, Maria Weilert