Om-tankar om omsorgens innebörder i förskolan 

Förskolan har idag ett pedagogiskt uppdrag. Betyder det att omsorg inte längre ryms innanför förskolans väggar? Nej. Även i Lpfö 18 talas om omsorg. Men hur ska vi förstå begreppet?  

Mie Josefsson är utbildad förskollärare och numera även fil dr och universitetsadjunkt i förskoledidaktik. Hennes arbetsplats är Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga intuitionen, Stockholms universitet. 

Vid Förskolesummit berättade hon om sitt val att forska kring begreppet omsorg i förskolan. All forskning startar med en djupdykning i eventuell tidigare forskning, men just på detta område var det mycket tunt. För att kunna inleda sin forskning behövde Mie ta hjälp från ett annat kunskapsområde – sjuksköterskans profession och vad begreppet omsorg står för inom vården. 

Mie Josefsson föreläser.

 

Vi var ett gäng som tog del av föreläsningen och senare diskuterade det vi hört. Vi, Ingela och Sara, sammanfattar här kort hur tankarna i gruppen gick:   

Våra reflektioner 

Omsorg är ett vardagsnära begrepp, men inom förskolans värld även ett starkt laddat begrepp som kan provocera. Den moderna förskolan ska bedriva pedagogik, men omsorg är ett begrepp som är starkt förankrat i förskolans historia. Barnomsorg, daghem och dagmammor skulle ägna sig åt omsorgOmsorg liktydigt med omhändertagande, mat och blöjbyte utan en enda pedagogisk tanke är ingenting som vi vill se på förskolor idag. Men om vi vänder på begreppen och tänker ” ett hem för dagen” och att vi arbetar med ”omsorg om, med och för barnen” kan vi se det i ett annat ljus. Omsorgens pedagogik. 

Mie Josefsson menar att forskning kring omsorg i förskolan är nödvändigt för att fördjupa sociala och etiska dimensioner. I förskolan är det viktigt för barnen med mänsklig värme, anknytning och uppbyggande av relationer.  

Lpfö 18 utesluter inte omsorg. Texten i förskolans nya läroplan tar upp begreppet, men utan att definiera vad omsorg innebär.  

Utifrån sin forskning menar Mie att begreppet omsorg är det som görs i relationen mellan omsorgsgivare och omsorgsmottagare samt kvaliteten i det arbete som utförs. Omsorg är relationen mellan barn, pedagoger och föräldrar – med tyngdpunkt på relationen. Det är så vi ska förstå det. Förskollärarens specifika uppdrag är mötet med barn och föräldrar. Det ställer krav på kunskap i omsorg och yrkets etiska förutsättningar.  

Vi tror att det är viktigt att lyfta omsorg som begrepp bland pedagogerna ute i verksamheterna för att ge dem fördjupade kunskaper kring själva begreppet. Det förekommer fortfarande skillnad i tankar kring omsorgsuppdrag och pedagogiskt uppdrag ute på förskolorna, och även i samhället.  

Det som är viktigt är att förstå att omsorg och pedagogik tillsammans bildar en helhet och att båda är lika viktiga inom förskolans uppdrag. 

Vi funderade också på hur man respekterakroppslig och personlig integritet utan att försumma närhet och kroppslig omvårdnad. 

/Ingela Svedlund, rektor för förskolorna Gimlegården, Jägargården och Skogsgården. 

Sara Enbom, rektor för förskolorna Blåhammaren, Lillfjället och Ottfjället.