När Barnkonventionen blir lag

Många av barnkonventionens delar går redan att återfinna i förskolans nya läroplan, men att Barnkonventionen blir lag innebär ett större ansvar för oss som jobbar inom förskolan. Till vår hjälp finns stödmaterial.

Fanny Davidsson arbetar för Barnombudsmannens regeringsuppdrag ”Barnrätt i praktiken”. Hon har hållit utbildningar kring barnkonventionen för både barn och pedagoger inom svensk förskola och var även en av föreläsarna vid årets upplaga av Förskolesummit.

Föreläsningens innehåll

År 2020 kommer barnkonventionen att bli lag i Sverige. Enligt Fanny Davidsson kommer detta bland annat att innebära

  • Att barn ses som rättighetsbärare
  • Tydligare vägledning
  • Ett pedagogiskt verktyg
  • Stor betydelse för barn i utsatta situationer

Enligt barnkonventionen har barn rätt till delaktighet i frågor som rör dem. Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barn och ungas rättigheter och intressen enligt barnkonventionen.

– För att kunna göra det måste vi lyssna på barn. Och jag har sagt det att vi ska fortsätta arbetet med att göra barns röster hörda. Det brinner jag starkt för. Barn har rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem och det kommer bli än tydligare på olika nivåer när barnkonventionen blir lag, säger Fanny Davidsson.

Barnombudsmannen har genom en kvalitativ och interaktivt förskoleundersökning tagit del av förskolebarns tankar och upplevelser, något som kan ligga till grund för fortsatt arbete. I Barnombudsmannens uppdrag ingår att de ska både ska driva på genomförandet, sprida kunskap om tillämpningen och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i samhället.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i barnkonventionen – utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, ge barnen delaktighet och inflytande i sådant som rör dem och ge dem kunskap om vilka rättigheter de faktiskt har. Undersökningar som Barnombudsmannen har gjort visar att pedagoger behöver hjälp i arbetet med att undervisa barn om barnkonventionen. Nu finns portalen www.minarattigheter.se med olika typer av stöd.

Våra reflektioner

När vi diskuterade föreläsningen med våra kollegor var en omedelbar reflektion att många av barnkonventionens delar redan finns i Lpfö 18. Det betyder att vi i mångt och mycket redan jobbar med detta. Vi tror att vårt uppdrag blir ännu tydligare när barnkonventionen blir lagstadgad och att vi även behöver ta ett större ansvar för att leva upp till dessa grundprinciper:

  • Varje barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har alla rättigheter och inget barn får diskrimineras
  • Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som rör barn.
  • Beslut som rör barn ska utgå ifrån barnets bästa.

Barnombudsmannen säger att stat och kommun ska använda sitt yttersta av sina resurser för att genomföra barnkonventionen. Då kommunen har som ansvar att genomföra barnkonventionen behöver även politikerna stor kunskap om detta.

Vad gör vi med denna kunskap?

Hur kan barnkonventionen bidra till förskolans undervisning och kvalitet? Vad ska vi göra i våra verksamheter här hemma? Arbetet med att leva upp till barnkonventionens alla delar är ingenting vi kan välja bort, det är ett arbete som vi måste göra. Vi landar i att vi kommer att behöva göra ett implementeringsarbete om Barnkonventionen som lag, både med förskolepersonal, barn och vårdnadshavare.

Vi kan använda oss av det breda implementeringsmaterial som finns på www.minarattigheter.se. Det riktar sig alltifrån barn i förskoleåldern till skolelever, lärare och pedagoger och består bland annat av informationsfilmer och handledning.

/ Thomas Edström, rektor för förskolorna Sjöängen, Mjölnargränd och Brittsbo

/ Ewa Larsson, rektor för förskolorna Frösödal och Lövsta