Med paddan i naturen  

Ett digitalt verktyg kan vara ingången till naturvetenskap i förskolan. Det kan också vara till hjälp för att dokumentera och bearbeta upplevelsen i skog och mark. Mötet mellan den digitala världen och naturen har potential. 

Barns lärande med digitala verktyg i naturvetenskap var rubriken på en av Förskolesummits föreläsningar. Den hölls av forskarna Cecilia Caiman och Susanne KjällanderCeciliCaiman är filosofie doktor i naturvetenskapämnenas didaktik och har ett särskilt forskarintresse i hållbarhetsfrågor och yngre barns lärande. Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och lektor i Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Hennes forskning handlar om lärande i den digitaliserade skolan och förskolan.  

Kort sammanfattning av föreläsningen 

Utgångspunkten för Susanne Kjällanders och Cecilia Caimans samarbete är att naturvetenskap och digitalisering ska mötas i förskolanom vad som händer när digitala verktyg följer med ut i naturen. De menar att det finns stor potential i mötet mellan den digitala världen och den fysiska naturen med sin rikedom av biologiskt material. Susanne och Cecilia framhåller i sammanhanget vikten av att barnen förstår varför och hur vi ska värna om vår natur och vara rädd om djur och växter.  

Att barn använder sig mer och mer av digitala verktyg, samt att förskolans ansvar för digitalisering är tydligare i den nya reviderade läroplanen (Lpfö-18), gör de två forskarnas arbete än mer intressant. Fokus ligger på barnens frågor om naturvetenskaoch hur kreativiteten kan lockas fram via digitala verktyg. Cecilia och Susanne använder sig i detta sammanhang av ett nytt begrepptransduktionskedja, som innebär att varje aktivitet leder till en ny aktivitet utifrån vad barnen visar intresse för.  

Ett exempel på en transduktionskedja ser ut som följer: 

  1. Barnen spelar ett spel i en app som går ut på att leta efter en larv och hitta mat till denna. 
  2. Larven blir i spelet en puppa, sedan en fjäril. Detta intresserar barnen. 
  3. Barnen gör en skärmdump av ögonblicket. Metamorfosen har fångat barnens intresse och de vill veta mer om detta. 
  4. Barnen och pedagogerna tar med Ipaden ut i naturen och använder sig av ett mikroskop i Ipaden för att se hur metamorfosen går till ute i naturen.  
  5. De dokumenterar och gör digitala teckningar. 
  6. De gör ett bildkollage med det de har upplevt.

Cecilia och Susanne betonar pedagogernas ansvar i detta sätt att arbeta. Även om transduktionskedjan går ut på att följa barnens intresse, och vilar på antagandet att barn är otroligt kompetenta användare av digital teknik, kräver det att pedagogerna utmanar barnen och hjälper till att ta nästa steg för att skapa utveckling. Grundtanken är att få barnen intresserade av naturen genom att titta på något i Ipaden och sedan gå ut i naturen och utforska detta vidare.  

 Våra reflektioner 

Är det vanligare i storstäder att det digitala kommer först och upptäckterna i den verkliga naturen senare? Det var något som jag och mina kollegor funderade över Är det kanske vanligare på landsbygden att göra tvärt om – att först upptäcka saker i naturen och sedan vidareutveckla det med hjälp av digitala verktyg? Vi tänker att det säkert kan se olika ut och att Nässelfjäril på en blomma.det beror på vilka förutsättningar den enskilda förskolan har. Vi tror hur som helst att det är bra att använda sig av båda sätten.  

Vi anser att det är viktigt att hitta en balans för hur mycket vi använder digitala verktyg i vardagenoch att det är viktigt att det finns ett syfte när vi gör det. Kanske Ipaden inte alltid ska följa med ut i naturenmen det är viktigt att hålla i minnet att den finns som komplement i den vardagliga verksamheten.   

Detta tar vi med oss till verksamheten 

Vi kan presentera transduktionskedjan i våra verksamheter. Det är ett intressant sätt att teoretisera ett processinriktat arbetssätt. Processen blir synlig. Modellen är ett sätt att tydligt fånga upp barnens intresse och utifrån det utveckla verksamheten.  

Förslag på hur vi kan använda oss av digitalisering i kombination av andra ämnen är alltid bra att få. Det tar vi med oss.  

Emelie Edberg, rektor för förskolorna Bringåsen, Lillsjöhögen och Treälven