Det förebyggande uppdraget

Förskolans uppdrag är att skapa en så bred bas för lärande som möjligt. Vilket stöd kan vi få från SPSM?

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, är en av fem skolmyndigheter i Sverige. Deras arbete går ut på att alla barn med funktionsnedsättning ska få tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalité i en trygg miljö.

Åsa Larsson och Elke Mackel Karlsson arbetar på SPSM som rådgivare mot förskolan. I sin föreläsning på Förskolesummit 2019  talade de om förskolans förebyggande uppdrag –  att ligga steget före genom att skapa en riktigt bred bas för barns lärande och utveckling. Ju bredare basen är, desto färre särskilda stödinsatser kommer att behövas längre fram.

Åsa och Elkes budskap är tydligt: Bredda basen så alla barn i förskolan får plats!

Skissbild. Många barn som får plats i marknivån och siktar uppåt.

SPSM kan hjälpa till

SPSM kan stötta förskolor vad gäller utveckling av arbetssätt, förhållningssätt, tillgängliga lärmiljöer, främjande och förebyggande åtgärder. De erbjuder också tidiga insatser utifrån ett relationellt perspektiv, ett salutogent perspektiv (förstärkning av det som fungerar bra) och KASAM (Känsla av sammanhang. Viktigt i sammanhanget är att skapa en miljö som tillåter barnen att lyckas.

SPSM har ett flertal olika hjälpmaterial som kan användas i förskolan för att utveckla verksamheten, till exempel ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” och DATE-lärmaterial. Stödmaterialet för förskolan handlar om hur man kan arbeta för att öka barns delaktighet, öka samsynen om uppdrag och förhållningssätt bland pedagogerna samt hur man kan flytta fokus från enskilda barns förutsättningar till verksamhetens förutsättningar. Länk till stödmaterial: www.spsm.se/stodmaterialet.

Hos SPSM kan man även få personligt stöd i form av en form av stödlinje, ”Fråga en rådgivare”. Statsbidrag för olika projekt går att söka hos myndigheten. SPSM har även ett internationellt samarbete med European Agency.

Skissbild med trianglar som visar bred bas av tillgänglig lärmiljö, en nivå med extra anpassningar där över och särskilt stöd överst i den smala toppen.

Våra reflektioner

En bred och stabil grund i förskolan skapar förutsättningar för fler barn att lyckas längre fram i livet. Vårt uppdrag är att skapa en utbildning som utformas på ett sätt som hjälper alla barn att utvecklas så långt som möjligt. Det är viktigt att vi bevarar den kunskap som finns, som är beprövad och som fungerar.

Om vi hade en bas av material – t. ex bildstöd, språkmaterial och TAKK  – på varje förskola, skulle det vara en stor tillgång.

/ Emelie Edberg, Katarina Karlsson och Stina Mårtensson, rektorer i förskolan