Undervisning för de yngsta

Vad innebär undervisning i arbetet med förskolans yngsta barn? Forskaren Ebba Hildén gav sin syn på detta vid årets Förskolesummit 

Begreppet undervisning förknippas ofta med klassrum och kateder. Vad betyder det då att vi i förskolan ska undervisa små barn? Går det ens att undervisa små barn? Ebba Hildénforskare vid Karlstads universitetmenar att det är upp till oss som är verksamma i förskolan att göra undervisningsbegreppet relevant och meningsfullt för just vår verksamhet.  

1 juli 2019 trädde förskolans reviderade läroplan i kraft. I den kan vi läsa att ”undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen” (Lpfö18 s. 7). För att lyckas med detta menar Ebba Hildén att undervisningen i förskolan hela tiden måste ses som en integrerad del av verksamheten och inte som en särskild händelse.  

Ebba Hildén

För att kunna stimulera och utmana små barn krävs förmåga att fånga deras intresse och att ”göra undervisning” av det som sker i stunden, men vi måste också planera för lärandet. Ett sätt för förskolan att planera för lärande och organisera undervisningsaktiviteter är att arbeta medvetet med lärmiljöerna. Genom att presentera sådant som fångar barnens uppmärksamhet går det ofta att skapa det intresse hos barnen som är nödvändigt för att utveckling och lärande ska ske. På samma sätt, menar Ebba Hildén, är det viktigt att förvissa sig om att lärmiljön är så pass tillgänglig att den tillåter även de yngsta barnen att känna sig kompetenta och delaktiga i det som händer omkring dem 

Vidare pekar Ebba Hildén på vikten av att tillåta icke-verbal kommunikation i undervisning tillsammans med de yngsta barnen. Små barn kommunicerar ofta mycket och rikt, men kanske inte alltid med ord. Detta behöver vi som arbetar i förskolan vara medvetna om och ta hänsyn till vid både planerade och spontana undervisningsaktiviteter så att vi inte missar de små barnens upplevelser, känslor och vilja. 

Vad innebär detta för oss? 

Läroplanens mål pekar alltså ut riktningen, men det är upp till oss som arbetar i förskolan att fylla på med ”huret”. Ebba Hildéns föreläsning väcker tankar om hur viktigt det är att anpassa undervisning och andra aktiviteter till de yngsta barnen. För att skapa förutsättningar för de små barnens lärande och utveckling behöver lärmiljön vara tillgänglig, intressant och utmanande. Viktigt är också att reflektera över hur både planerade och spontana aktiviteter och samtal kan bli till undervisning.  

Det är spännande att arbeta med små barn, och det är spännande att fundera över hur vi i förskolan kan bli ännu bättre på att skapa förutsättningar för dessa barns lärande och utveckling. Det är kanske dags att undervisning slutar att förknippas med klassrum och kateder, eftersom det faktiskt är så mycket mer än så. Matstund, sovstund, lek och omsorg – alla dessa situationer bjuder på oändliga mängder av undervisning och lärande om vi bara är där och fångar tillfället. 

/ Emelie Fors, rektor för förskolorna Smörkransen, Miklagård och Sörgård