Nyfiken på: Anna Örjebo

Anna Örjebo är Barn-och utbildningsförvaltningens nya chef. Hon tror på arbetslagens kraft och gillar när snack blir till verkstad. Målet är att tillsammans med sina medarbetare skapa en skola som alla kan känna sig stolta över. 

Ny stad, ny arbetsplats, nya medarbetare. Organisation, ekonomi, politiska beslut, sparkrav. Som ny på jobbet har Anna Örjebo haft väldigt mycket att sätta sig in i. De första månaderna har inneburit långa dagar på kontoret men nu börjar bilden klarna. Undan för undan kan Anna lyfta blicken ovan skrivbordskanten och inta det helikopterperspektiv som lockade henne att söka jobbet som chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. Att flytta från Stockholm innebar ingen större dramatik, snarare ökad livskvalitet.

–  Jag har mina rötter i Jämtland, mina tre barn är vuxna, släkten har fritidshus utanför Strömsund och jag älskar att åka skidor, säger Anna. 

Anna sitter i kontorsstolen och ler mot kameran.

Anna började sitt yrkesliv som utbildad musiklärare på grundskola och gymnasium. Efter ett mellanspel på journalisthögskolan och arbete som frilansande musikjournalist längtade hon tillbaka till skolans värld. Lärande och skolan som helhet intresserade henne. Det gjorde även ledarskap. Under några år arbetade hon som biträdande rektor på en 6-9-skola i Stockholm, därefter som rektor på en gymnasieskola.  

– Som skolledare får man överblick och ser vart olika insatser kan leda. Tjänsten som förvaltningschef sökte jag för att det ger ett ännu större helikopterperspektiv att se skolan från kommunal nivå. Det är spännande att bli inbakad i den politiska processen, följa beslutens väg och se vart de leder, säger Anna. 

Vad kännetecknar en bra verksamhet?

En bra förskola och skola är ur Annas synvinkel en verksamhet för alla barn. Det gäller att inspirera och stötta så många barn som möjligt, både de som behöver mest och minst hjälp, utan att tappa den stora massan. Uppdraget är svårt, det är Anna medveten om, men ordet ”misslyckande” är inget hon vill höra i skolsammanhang, det gör henne ledsen.  

– Barn är aldrig misslyckade. De startar från olika nivåer och når olika långt. All utveckling framåt är bra. Framför allt i högre årskurser har betyg och bedömning tendens att hamna i förgrunden och allt det andra i bakgrunden. Nu är ju betygskriterierna och målen skrivna som de är, men vi får inte tappa bildning, kreativitet och lärglädje. Barndomen är inte bara en passage till vuxenlivet, det är en superviktig del av livet, säger Anna. 

”Barndomen är inte bara en passage till vuxenlivet, det är en superviktig del av livet.”

Välutbildade, entusiastiska lärare och ett öppet kollegium där man hjälper varandra tror Anna är nyckeln till en bra skola, liksom Barn- och elevhälsans förebyggande arbete och fysisk aktivitet under skoldagen. Välmående barn lär bättre. I tider av sparkrav tycker Anna att skolan måste bli bättre på att hävda sitt kunskapsuppdrag och renodla det som faktiskt är skolans främsta uppgift: Undervisning. 

– Ibland tycker jag att kraven på skolan är orimligt stora. Skolan ska fixa allt, men vi har inte längre resurser till det. En verksamhet med människor kan inte effektiviseras på samma sätt som en industri. Då måste vi fundera på hur vi kan göra istället. Först och främst kommer jag att syna varje utgift för att se så att förvaltningens pengar så långt det är möjligt går till barn och elever i förskolor och skolor, och inte till någonting onödigt, säger Anna. 

Tillsammans med höga förväntningar

Som ledare och chef säger sig Anna vara bra på att lyssna. Hon tror också på gruppens kraft. Ett väl fungerande arbetslag på en förskola eller skola är större och åstadkommer mer än de enskilda pedagogerna. Hon vill också se att det blir ”verkstad”, både på förvaltningen och ute på de olika enheterna.  Anna går mot kameran över en frostig gräsmatta med staden i bakgrunden, slår ut med händerna i välkomnande gest.

– Jag vill att man testar och provar. Det kanske inte blir perfekt varje gång, men då får man göra om och göra rätt. Det viktiga är att man utvärderar rätt saker och försöker förstå vad det beror på om det inte blev bra, så att man inte gör samma misstag igen. Det är detta som är det systematiska kvalitetsarbetet, något som vi på huvudmannanivå måste bli bättre på, säger Anna. 

Framåt vill hon. Med hjärtat. Målet är att rektorer i skolor och förskolor ska känna sig stolta över varandra, sin verksamhet och sin förvaltningschef och uppleva att de tillsammans har lyft Östersunds barn- och utbildningsverksamhet. För att nå dit måste det finnas en förväntan på att alla medarbetare, pedagoger och elever gör sitt bästa.  

– Jag vill att vi ska göra nytta på ett sätt som känns roligt, att vi ska göra vårt bästa för de ungas väl, hitta bra lösningar och ha höga förväntningar på alla elever. Jag vill att vi tillsammans ska skapa den bästa skolan för varje elev varje dag, säger Anna. 

Text och foto: Mi Edvinsson