Förskolor endast för förskolan 

Funktionsprogrammet för byggande av förskolor i Östersunds kommun har reviderats av dem som vet bäst. Från och med nu kommer alla nya förskolelokaler att utformas endast utifrån förskolornas praktik och pedagogik.   

Meningen med ett funktionsprogram för byggande är att förse arkitekter och byggentreprenörer med den information som behövs för att den nya byggnaden ska bli verksamhetsanpassad och ändamålsenlig. Funktionsprogrammet för byggande av förskolor i Östersunds kommun, som funnits i ganska många år nu, har utgått från tanken att lokalerna även ska kunna passa för grundskolans behov. Idag tänker man annorlunda. En förskola måste redan från början utformas efter den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Det spelar roll både för praktiken och pedagogiken.  

Åsa Pettersson har varit med i arbetsgruppen.

Fyra förskolechefer, däribland Åsa Pettersson, fick i uppdrag att revidera funktionsprogrammetInför arbetet var de på studiebesök på flera olika förskolor i Stockholm, både alldeles nya och sådana som funnits några år.   

– Vi fick bland annat se många olika planlösningar för att kunna bygga förskolor på höjden. Det börjar bli svårt att hitta tillräckligt stora tomter nu, säger Åsa.  

När de nyaste förskolorna i Östersund, Remonthagen och Jägarvallen, skulle byggas gällde fortfarande det gamla funktionsprogrammet. En arbetsgrupp fick visserligen komma med synpunkter ur förskoleperspektiv, men allt blev inte helt perfekt. Rektorerna som var med och startade upp dessa förskolor (Marjut Svanström och Carola Persson) var med sina erfarenheter självskrivna i revideringsarbetetNågra förändringar som står högt på listan är  att dela matsalen i två för att få ner ljudnivån, att ta bort onödiga avdelningsköken och att förändra ateljén som visserligen har vatten indraget men är ett långsmalt genomgångsrum utan fönster. En toalett i småbarnshöjd är också ett måste.  

Pedagog torkar bord i den stora matsalen. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund
Såhär ser matsalen på Remonthagen ut. Den på Jägarvallen är byggd i samma stil.

En stor och viktig förändring i det nya funktionsprogrammet för förskolor är att den strikta avdelningstanken är borta. Grunden är hur många barn förskolan ska rymmasedan är det upp till dem som jobbar hur man organiserar. Rumsligt ska ett centralt nav foga samman avdelningarna och utgöra en naturlig samlingsplats för alla.  

– Pedagoger från våra förskolor har också varit med i arbetet. De har utgått från det dagliga arbetet på sina respektive arbetsplatser och lämnat viktiga synpunkter på vad de tycker fungerar väl eller mindre väl i den fysiska miljön både inne och utomhus, säger Åsa.  

De fyra rektorerna har gjort en egen ritning och förslag till förändringar som de nu lämnar vidare till nästa instans. Inskrivet i förslaget finns önskemål om att rektorerna ska vara delaktiga byggprocessen från början till slut 

– Vi behöver förvissa oss om att arkitekten har förstått allting rätt och sedan ha möjlighet att kolla så att det verkligen blir rätt höjd och placering på allting, säger Åsa. 

Här är några av de nya förslagen:  

  • En enda gemensam entré (ur säkerhetsperspektiv). 
  • Väggytor som ger utrymme för dokumentation och projicering. 
  • Skötrum som är avskilda meinsynsvänliga för vuxna. 
  • En genomtänkt plats för sovande barn inomhus. 
  • Centralt förråd istället för flera små utspridda. 
  • Större konferensrumsyta. 
  • Pedagogiskt kök. 
  • Naturvänliga gårdar utan traditionella, fasta lekplatsredskap.  

Text och foto: Mi Edvinsson