Sammanfattning av arbetet med de pedagogiska nätverken i digitaliseringen under 2016

Under 2016 har arbete skett i pedagogiska nätverk i digitalisering utifrån den önskan och det behov som fanns av ett forum där lärare, förskolepedagoger, staben      och Datacenter, numera IT-enheten, tillsammans kan träffas för att driva frågor inom digitaliseringen. Nätverken, ett från vardera förskola, tidigare- och senaredel, ses som en viktig kommunikationsväg i det prioriterade utvecklingsområdet Digitalisering.

Syftet är:

-få till kontinuerliga träffar mellan lärare, stab/UG och datacenter

-sätta fokus på de pedagogiska behoven för att lättare kunna se till att tekniken stöttar detta

-fånga upp verksamheternas behov och möjliggöra långsiktigt arbete

-likvärdighetsperspektiv: alla enheter ska ha en representant

Det har blivit fyra träffar för samtliga verksamhetsområden där minnesanteckningar har förts och en gemensam aktivitetslista har legat till grund för att gemensamt med IT-enheten (Datacenter) följa upp och åtgärda de problem som har kommit fram. Under arbetets gång har kommunikationen förändrats från att bara ske via mail till att det nu finns Google+ grupper för tidigare- och senaredelslärarna.
I grunden skulle pedagogiska frågor vara i fokus men det har tenderat att de tekniska frågorna har fått komma i förgrunden. Detta har dock ändrats till viss del under hösten, speciellt för förskolans del där mer pedagogiska frågor har kommit upp på agendan.

 

Några axplock av vilka frågor som varit aktuella under året.

Förskolan:

 • Implementering av appen Pydio. Med Pydio det blir enkelt med filöverföring mellan iPad och gemensamma mappar på kommunens server. De flesta som testat verkar vara nöjda med detta. Instruk-tionsfilmer har gjort av pedagoger tillsammans med Mikael och filmerna och eventuellt manualer och lathundar ska kommuniceras ut på lämpligt sätt så fort som möjligt.
 • Använda Apple TV. Med Apple TV kan man få en mycket bra interaktivitet där du trådlöst styr via iPad vad som ska visas på en TV. Genom detta sätt kan en mycket bra kommunikation ske med flera barn och där barnen lättare kan styra vad som ska visas utifrån sina egna erfarenheter och funderingar.
 • Utskrift via iPad. Detta har varit en stor och viktig fråga under flera år och det är först i år som lösningar finns som verkar fungera. Generellt har det succesivt blivit bättre men en del problem kvarstår.
 • Arbeta med QR-kod. Vissa förskolor använder QR-koder i pedagogiska sammanhang där QR-koden kan visa barnens arbeten på ett digitalt och smidigt sätt och där det analoga och det digitala ger ett större lärande. Bara kreativiteten sätter begränsningar hur det kan användas.
 • Diskussioner om kompetensutveckling. Det är stor skillnad på den generella kompetensnivån på förskolorna samtidigt som det finns önskemål om att ha kontinuerliga träffar för att utveckla sin digitala kompetens ytterligare. Det finns även tankar på att skapa en kompetenskarta på pedagoger som använder digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt för att på så sätt få en resursbank vid fortbildningar framöver. Kompetensutvecklingsfrågan är något som mest troligt kommer att få ökad betydelse framöver.

 

Tidigaredelen

 • Automatiska inlogg iPad. I dagsläget fungerar det bra när man har registrerat in iPad i systemet. Den loggar då in automatiskt när man har åtkomst till kommunens nätverk.
 • Koppla upp fler enheter. De digitala verktyg som finns i verksamheten ska få åtkomst till nätverket. Om en pedagog har två eller tre verktyg meddelar man detta till IT-enheten och får då möjlighet att koppla upp även dessa.
 • Utskrift från iPad. Under året har flera olika insatser gjorts för att möta upp detta behov och det finns idag några olika lösningar, se även förskolan.
 • Information och diskussion om webbstöd. En fundering finns hur vi på bästa sätt kan få till ett webbstöd som speglar det behov som finns i verksamheten. i dagsläget finns bland annat Pedagog Östersund, Facebook-gruppen Pedagog Östersund, Skolarena ( försvinner efter 2017) och Digipedagog. Manuel Lindström, Kastalskolan, informerade på en träff om nuvarande DigiPedagog. Manuel visade även på en demo på en skolportal ”Skolportalen” som bland annat har en funktion där man kan visa elevernas elevarbeten, till exempel elevernas arbeten i form av e-böcker.
 • Pilotprojekt ”Programmering i skolan”. Näringslivet och staben har fört diskussioner med Joakim Ek på IT-företaget Kaj63 i Östersund, om att starta en eller två pilotskolor angående programmering. Detta är ett område som ingår den nya nationella IT-strategin och vi ser att ett pilotprojekt som ett sätt att komma igång med det i vår förvaltning. Flera skolor var klart intresserade av att starta upp något. Det fanns även intresse av ett besök från Joakim Ek på skolorna utifrån ett SYV perspektiv, där representanten från företaget åker ut till skolorna och informerar utifrån deras syn på programmering som yrke.
  Även workshop, introduktion och fortsättning inom området har diskuterats.

 

Senaredel

 • Samsyn samt stöd och rutiner IST/GAFE. Detta är en mycket prioriterad fråga som skulle ge stora effektivitetsvinster och skapa betydligt mindre administration för lärarna.
 • Admin behörigheter GAFE.
 • Lösenordshantering. Att byta lösenord i GAFE sker nu via Lösenords-portalen på zonline.se eller via administratör
 • Generella rutiner och avtal för, i huvudsak, elevernas iPads.

 

Generellt från alla grupper

Information från staben angående nya nationella IT-strategin. Mycket kommer att förändras  i och med den nya strategin från Skolverket (och indirekt Regeringen), och som kommer att kräva mycket stora kompetensinsatser samt en ekonomi som klarar av de krav som ställs.

MDM-lösningen. MDM innebär lite förenklat att IT-enheten kan ”skjuta ut” appar centralt vilket ger mindre administrativa problem och tidsvinster för pedagogerna ute på skolor och förskolor. Det har varit ett stort fokus på detta under cirka 1,5 år och IT-enheten har gjort flera insatser på att få detta att fungera. De som har gjort på rätt sätt anser att det ett bra system och får det att fungera. Generellt måste pedagogerna säkerhetsställa att allt sker på rätt sätt och rätt ordning, för att få full funktionalitet.

Kommunikation från IT-enheten som rör IT-specifika frågor inom Bouf. Sker via konferens på FC, ”Bouf IT-nytt”.

Internet,nätverket. Den allmänna bilden att det har blivit klart mycket bättre. Men för att IT-enheten ska en möjlighet att åtgärda något måste alla i verksamheten ta ett eget ansvara att anmäla eventuella problem.

Ny e-post. First Class försvinner till sommaren för hela kommunen och IT-enheten håller på med att undersöka vilka alternativ som kan tänkas vara lämpliga .

Gå över till Microsoft Office med bland annat Word. Att pedagogerna ska få tillgång till Officepaketet har länge varit en önskan och diskussioner har förts under året. Diskussioner finns att gå över till Office 365 där det finns chans att få tillgång till Word, PowerPoint och andra program ur Officepaket men det har med vilken lösning som man väljer för det ny e-post systemet.

Managera (styra) iPad med bland annat Apple-id, (skola). Det finns en lösning som verkar vara bra i dagsläget men finns bara som en betaversion och IT-enheten väntar på en fullgod version innan de vill lansera funktionen.

Kompetensutveckling. Många hänvisar till DiggaLärandet som man upplevde som ett bra kompetenstillfälle där erfarenhetsutbytet var extra värdefullt (skola). Men generellt ser man positivt på att det anordnas gemensamma aktiviteter kopplat till ämne där den digitala kompetensen står i fokus. I och med den nationella IT-strategin  kommer det bli ett starkt krav att öka kompetensen hos alla pedagoger för att möta den fullskaliga utvecklingen av digitala verktyg inom skola och förskola. De kommuner som kommit längst inom digitaliseringen, och där man ser att det ger ett tydligt avtryck i hur man arbetar i klassrummet, har alla en mycket tydlig och strukturerad kompetensutvecklingsplan samt en väl utbyggd dela-kultur som bygger på kollegialt lärande.

Vill du vara med och påverka eller vill veta mera vad som händer i våra nätverk inom digitaliseringen, vänd dig till Mikael Åsberg, mikael.asberg@ostersund.se

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.